The Pocket Testament League

Back to Top
ខេមរភាសា
សមាជិកសម្ព័ន្ធមែនទេ? ចូល ឥឡូវ​ចូលរួមសម្ព័ន្ធ . ។ សមាជិកគឺឥតគិតថ្លៃ!

ជំហានដំបូងអ្នកត្រូវកំណត់គោលដៅ
មួយដើម្បីឈោងចាប់គោលមួយ

កំណត់គោលដៅនៃការឧបត្ថម្ភមួយ

អំពីគោលដៅឧបត្ថម្ភ

កំណត់គោលដៅឧបត្ថម្ភជាវិធីមួយដ៏ល្អដើម្បីធ្វើ អោយមានឥទ្ធិពលដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់តែការឧបត្ថម្ភប្រចាំខែ បន្តិចបន្តួច។លោកអ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិ្តថាសៀវភៅដំណឹងល្អ ចំនួនប៉ុន្មានដែលលោកអ្នកចង់បានដើម្បីឧបត្ថម្ភ ហើយនិងចែកចាយសៀវភៅទាំងនោះទៅដល់សមាជិក រៀងរាល់ខែ។ បន្ទាប់មក លោកអ្នកអាចមើលឃើញការបរិច្ចាគ របស់លោកអ្នកនៅក្នុងសកម្មភាពដូចជាទីបន្ទាល់រឿងដែលទទួល បាននៅរយៈមួយខែក្រោយមក!

គោលដៅរបស់ខ្ញុំ៖

លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសកំណត់គោលដៅ ហើយឧបត្ថម្ភជាប្រចាំណៅពេលករោយៗទៀត។ នេះគឺជាវិធីដ៏ល្អដើម្បីធ្វើឲ្យ ប្រាកដថាលោកអ្នកបានបង្កើតមរតនៃការធ្វើបទបង្ហាញសៀវភៅដំណឹងល្អ។ គោលដៅរបស់លោកអ្នកនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងទំព័រដើម ប្រវត្តិរូបរបស់លោកអ្នក ជាមួយនឹងការកត់ត្រាពត៌មានផងដែរ។

ខ្ញុំចង់ឧបត្ថម្ភ ការធ្វើបទបង្ហាញសៀវភៅដំណឹងល្អ

នៅក្នុងកំឡុងរយៈពេល ឆ្នាំ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកទាន់ជាសមាជិកសម្ព័ន្ធទេ, ចូលរួមជាមួយសម្ព័ន្ធ ដូច្នេះលោកអ្នកអាចធ្វើការកត់ត្រានូវ គោលដៅឧបត្ថម្ភ របស់លោកអ្នក ហើយរីករាយជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតរបស់សមាជិកភាព។ ការចូលរួមនេះគ្មានគិតប្រាក់ទេ។ គ្រាន់តែ បំពេញទម្រង់ ពិនិត្យ ចូល ដ៏ងាយស្រួល មុនពេលបន្តជាមួយគោលដៅការឧបត្ថម្ភរបស់អ្នក ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកជាសមាជិកសម្ព័ន្ធ លោកអ្នកគួរតែ ពិនិត្យ ចូល មុនពេលបន្ត

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ឧបត្ថម្ភការធ្វើបទបង្ហាញសៀវភៅដំណឹងល្អ ដោយមិនមានការកំណត់គោលដៅសូមប្រើទម្រង់នេះតើលោកអ្នកមានសំណួរអំពីព័ន្ធកិច្ច អង្គការ ឬកម្មវិធីរបស់សម្ព័ន្ធដែរឬទេ? សូមចូលទៅកាន់ ចម្លើយរបស់សម្ព័ន្ធដែលសួរជាញឹកញាប់ សម្រាប់ទទួលបានចម្លើយដ៏ទូលំទូលាយពីសំណួរធម្មតាៗ ដែលមានបងប្អូនជាច្រើនបានសួរមកពួកយើង ។

បញ្ជាទិញផលិតផលដំណឹងល្អ
កន្រ្តកទំនិញ/ចាកចេញ

អំពី
ប្រវត្តិរបស់សម័្ពន្ធ
សមាជិកភាពឥតគិតថ្លៃ
អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗចំពោះសមាជិកភាពរបស់សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពី

ឥតគិតថ្លៃ
ការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការបោះជំរុំចាប់ផ្ដើមការផ្សាយដំណឹងល្អ
ខព្រះគម្ពីរដ៏អស្ចារ្យ​មួយចំនួន
រៀនអំពីព្រះអង្គម្ចាស់

សហគមន៍
សហគមន៍ដែលចាករំលែកសេចក្តីអាណិតស្រលាញ់របស់លោកអ្នក
អញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមកចូលរួម
ការអញ្ជើញតាមរយៈអ៊ីម៉ែល
ការអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការអញ្ជើញចូលរួម​កម្មវិធីផ្សាយដំណឹងប៊ូតខាំ
ទីបន្ទាល់រឿងពីសមាជិក
បង្ហោះផ្សាយរឿង

ទាក់ទងពួកយើងនៅបណ្តាញសង្គម Facebook

ការប្រមូល និងការបំពាក់បំប៉នគ្រីស្ទបរិស័ទអោយ អាន យកព្រះគម្ពីរតាមខ្លួន​ និងចែកចាយ® ព្រះបន្ទូល​តាំងពីឆ្នាំ ១៨៩៣។

បរិច្ចាកទៅដល់សម្ព័ន្ធ
អំពី

សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីតគឺជាព័ន្ធកិច្ចឈោងចាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានអាយុកាល ១២០ ឆ្នាំ ដែលជំរុញ និងលើកកម្ពស់ការអានខព្រះគម្ពីរ និងផ្សាយដំណឹងល្អផ្ទាល់ខ្លួន។

បាមជំរុញ​លើកទឹកចិត្តដោយ​និមិត្តរបស់ក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៩៣ សមាជិកខ្លះមានចំនួន ៤៣៥.៤១៦ ពីនិកាយគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនបានយល់ព្រម «​អាន យកតាមខ្លួន ចែកចាយ​®» ព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ហើយបានចែកជូនសៀវភៅដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហានចេញទៅប្រមាណជាង ១១០ ក្បាល​ ​នៅក្នុងវិធីដ៏សាមញ្ញគឺ ម្នាក់ទល់នឹងម្នាក់។​ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ អានបន្ថែមទៀត

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ©​2020 ​សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®។ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។   គោលនយោបាយឯកជនភាព​  |  ការផ្ទេរប្រាក់ជូនវិញ ​និងត្រឡប់