Menu
League Member? Sign In now or Join the League.

សហគមន៍ដែលចែកចាយក្តីស្រលាញ់របស់
អ្នកចំពោះការផ្លាស់ប្រែរពិភពលោក

សហគមន៍នៅសម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត

ទំព័រដើម  >  សហគមន៍  >  សហគមន៍ដែលចាករំលែកសេចក្តីអាណិតស្រលាញ់របស់លោកអ្នក

ទម្រង់ពិសេសដូចជា សមត្ថភាពចែកចាយទីបន្ទាល់រឿង សំណូមពរសេសក្តីអធិស្ថាន ចុះឈ្មោះ បង្កើត សម្រាប់កម្មវិធីការផ្សាយដំណឹងប៊ូតខាំ រីករាយជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំសញ្ញាផុកឃីតជាំរៀងរសល់ថ្ងៃដែលបានផ្ញើតាមអ៊ីម៉ែល ឬពិនិត្យមើលរបាយការសកម្មភាពរបស់ព័ន្ធកិច្ចរបស់លោកអ្នកឡើងវិញ មានតែសមាជិកសម្ព័ន្ធទេដែលអាចមើលបាន ។ ពិនិត្យ ចូល

លោកអ្នកមានតម្លៃជាង

ចូលរួមជាមួយពួកយើងលើបណ្តាញ Facebook

សហគមន៍ហ្វេសប៊ុករបស់យើងមានស្ទើរតែពាក់កណ្តាលលាននាក់ ដែលជាអ្នកចុច " ចូលចិត្ត " អ្វីដែលសម្ព័ន្ធបង្ហាញ និងចង់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ជាច្រើននៃរក្សាការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃទៀត ដែលជាអ្នកមានទឹកចិត្តអាណិតស្រលាញ់ដូចគ្នា។ លោកអ្នកនឹងរកឃើញការថ្វាយបង្គំ ទីបន្ទាល់រឿងរឿងលើកទឹកចិត្ត ពត៌មានអំពីសម្ព័ន្ធការជូនដំណឹងជាមុនពីការចេញផ្សាយផលិតផលថ្មីនិងពត៌មានដទៃទៀត ដែលនឹងប្រទានពរ និងលើកទឹកចិត្តដល់លោកអ្នក។ សូមចូលទៅទំព័រ Facebook របស់យើងរួចចុច"ចូលចិត្ត" ឥឡូវ!

ឧបត្ថម្ភដល់អ្នកដទៃ

យើងលើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យពិចារណាលើការឧបត្ថម្ភសមាជិកដែលខ្វះមធ្យោបាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការបរិច្ចាក។ ក្នុងនាមជាអ្នកឧបត្ថម្ភមួយរូប លោក អ្នកនឹងទទួលបានសារអ៊ីម៉ែលដែលបង្ហាញអំពីរបៀបដែលអំណោយរបស់លោកអ្នកត្រូវបានគេប្រើដើម្បីជួយអ្នកដទៃចែករំលែកសេចក្ដីជំនឿរបស់ពួកគេបានយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងទីបន្ទាល់រឿង។ វាជាវិធីដ៏ល្អក្នុងការកសាងសហគមន៍នៃមនុស្សដែលមានភាពពិតប្រាកដអំពីការចែកចាយសេចក្ដីជំនឿរបស់ពួកគេ។

ទំនាក់ទំនង

ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីនាំគ្រួសាររបស់យើងអោយកាន់តែជិតគ្នា យើងបានបានផ្តល់ជូនឧបករណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួន។ ដូចជាសមត្ថភាពក្នុងការចែករំលែកទីបន្ទាល់រឿង សំណូមពរសេចក្តីអធិស្ថាន

ប្រើប្រាស់មតិយោបល់របស់យើងនិង "ចូលចិត្ត" ទម្រង់លក្ខណៈដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកផ្សេងដែលជាអ្នកបង្ហោះផ្សាយទីបន្ទាល់រឿង។ សូមអធិស្ឋានសម្រាប់សំណុមពរសេចក្តីអធិស្ឋានទាំងនោះ។ បង្កើតប្រវត្តិរូបសាធារណៈមួយ ដូច្នេះអ្នកផ្សេងអាចមើលឃើញបន្តិចបន្ថែមទៀត អំពីលោកអ្នក និងមានអារម្មណ៍កាន់តែច្រើនបានដែលបានភ្ជាប់ជាលទ្ធផល។

សូមពិនិត្យមើលជាញឹកញាប់ ដើម្បីមើលរបាយការណ៍រីកចម្រើន នៃព័ន្ធកិច្ចរបស់លោកអ្នក ដើម្បីមើលអ្នកណាបានចូលរួមសម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាសម្ព័ន្ធ ដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់អ្នក។ នៅពេលដែលអ្នកជាសមាជិកចូលរួមដោយសារតែលោកអ្នក ជាលេខ ID សមាជិកអ្នក ជាចំនួនយោងរបស់ពួកគេ អ្នកនឹងត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយលេងយោងរបស់ពួកគេ ហើយលោកនឹងត្រូវបានជូននូវតំណភ្ជាប់ ជាមួយគ្នា ហើយនឹងសូម្បីតែនៅពេលដែលពួកគេ បានប្រកាសទីបន្ទាល់រឿង ឬសំណើសេចក្តីអធិស្ឋាន។

ក្លឹបដែលមានឥទ្ធិពល

>ក្លឹបដែលមានឥទ្ធិពលរបស់យើង

ចូរចាំថា ឧបករណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួនទាំងនេះ វាគឺអាចប្រើបានតែសមាជិកប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់ក្លាយជាសមាជិកនៅឡើយទេ សូម ចុះឈ្មោះ បង្កើត ឥឡូវនេះ។ វាឥតគិតថ្លៃទេ!

លោកអ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត៖