The Pocket Testament League

Back to Top
ខេមរភាសា
សមាជិកសម្ព័ន្ធមែនទេ? ចូល ឥឡូវ​ចូលរួមសម្ព័ន្ធ . ។ សមាជិកគឺឥតគិតថ្លៃ!

សហគមន៍ដែលចែកចាយក្តីស្រលាញ់របស់
អ្នកចំពោះការផ្លាស់ប្រែរពិភពលោក

សហគមន៍នៅសម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត

ទម្រង់ពិសេសដូចជា សមត្ថភាពចែកចាយទីបន្ទាល់រឿង សំណូមពរសេសក្តីអធិស្ថាន ចុះឈ្មោះ បង្កើត សម្រាប់កម្មវិធីការផ្សាយដំណឹងប៊ូតខាំ រីករាយជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំសញ្ញាផុកឃីតជាំរៀងរសល់ថ្ងៃដែលបានផ្ញើតាមអ៊ីម៉ែល ឬពិនិត្យមើលរបាយការសកម្មភាពរបស់ព័ន្ធកិច្ចរបស់លោកអ្នកឡើងវិញ មានតែសមាជិកសម្ព័ន្ធទេដែលអាចមើលបាន ។ ពិនិត្យ ចូល

លោកអ្នកមានតម្លៃជាង

ចូលរួមជាមួយពួកយើងលើបណ្តាញ Facebook

សហគមន៍ហ្វេសប៊ុករបស់យើងមានស្ទើរតែពាក់កណ្តាលលាននាក់ ដែលជាអ្នកចុច " ចូលចិត្ត " អ្វីដែលសម្ព័ន្ធបង្ហាញ និងចង់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ជាច្រើននៃរក្សាការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃទៀត ដែលជាអ្នកមានទឹកចិត្តអាណិតស្រលាញ់ដូចគ្នា។ លោកអ្នកនឹងរកឃើញការថ្វាយបង្គំ ទីបន្ទាល់រឿងរឿងលើកទឹកចិត្ត ពត៌មានអំពីសម្ព័ន្ធការជូនដំណឹងជាមុនពីការចេញផ្សាយផលិតផលថ្មីនិងពត៌មានដទៃទៀត ដែលនឹងប្រទានពរ និងលើកទឹកចិត្តដល់លោកអ្នក។ សូមចូលទៅទំព័រ Facebook របស់យើងរួចចុច"ចូលចិត្ត" ឥឡូវ!

ឧបត្ថម្ភដល់អ្នកដទៃ

យើងលើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យពិចារណាលើការឧបត្ថម្ភសមាជិកដែលខ្វះមធ្យោបាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការបរិច្ចាក។ ក្នុងនាមជាអ្នកឧបត្ថម្ភមួយរូប លោក អ្នកនឹងទទួលបានសារអ៊ីម៉ែលដែលបង្ហាញអំពីរបៀបដែលអំណោយរបស់លោកអ្នកត្រូវបានគេប្រើដើម្បីជួយអ្នកដទៃចែករំលែកសេចក្ដីជំនឿរបស់ពួកគេបានយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងទីបន្ទាល់រឿង។ វាជាវិធីដ៏ល្អក្នុងការកសាងសហគមន៍នៃមនុស្សដែលមានភាពពិតប្រាកដអំពីការចែកចាយសេចក្ដីជំនឿរបស់ពួកគេ។

ទំនាក់ទំនង

ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីនាំគ្រួសាររបស់យើងអោយកាន់តែជិតគ្នា យើងបានបានផ្តល់ជូនឧបករណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួន។ ដូចជាសមត្ថភាពក្នុងការចែករំលែកទីបន្ទាល់រឿង សំណូមពរសេចក្តីអធិស្ថាន

ប្រើប្រាស់មតិយោបល់របស់យើងនិង "ចូលចិត្ត" ទម្រង់លក្ខណៈដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកផ្សេងដែលជាអ្នកបង្ហោះផ្សាយទីបន្ទាល់រឿង។ សូមអធិស្ឋានសម្រាប់សំណុមពរសេចក្តីអធិស្ឋានទាំងនោះ។ បង្កើតប្រវត្តិរូបសាធារណៈមួយ ដូច្នេះអ្នកផ្សេងអាចមើលឃើញបន្តិចបន្ថែមទៀត អំពីលោកអ្នក និងមានអារម្មណ៍កាន់តែច្រើនបានដែលបានភ្ជាប់ជាលទ្ធផល។

សូមពិនិត្យមើលជាញឹកញាប់ ដើម្បីមើលរបាយការណ៍រីកចម្រើន នៃព័ន្ធកិច្ចរបស់លោកអ្នក ដើម្បីមើលអ្នកណាបានចូលរួមសម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាសម្ព័ន្ធ ដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់អ្នក។ នៅពេលដែលអ្នកជាសមាជិកចូលរួមដោយសារតែលោកអ្នក ជាលេខ ID សមាជិកអ្នក ជាចំនួនយោងរបស់ពួកគេ អ្នកនឹងត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយលេងយោងរបស់ពួកគេ ហើយលោកនឹងត្រូវបានជូននូវតំណភ្ជាប់ ជាមួយគ្នា ហើយនឹងសូម្បីតែនៅពេលដែលពួកគេ បានប្រកាសទីបន្ទាល់រឿង ឬសំណើសេចក្តីអធិស្ឋាន។

ក្លឹបដែលមានឥទ្ធិពល

>ក្លឹបដែលមានឥទ្ធិពលរបស់យើង

ចូរចាំថា ឧបករណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួនទាំងនេះ វាគឺអាចប្រើបានតែសមាជិកប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់ក្លាយជាសមាជិកនៅឡើយទេ សូម ចុះឈ្មោះ បង្កើត ឥឡូវនេះ។ វាឥតគិតថ្លៃទេ!តើលោកអ្នកទទួលជឿព្រះគ្រីស្ទតាមរយៈដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហានដែរឬទេ? ស្វែងរកពីរបៀបធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបន្តឲ្យមានការរីកលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអ្នក គ្រាន់តែតាមរយៈបំពេញ ទម្រង់ពាក្យការសម្រេចចិត្តងាយស្រួល

បញ្ជាទិញផលិតផលដំណឹងល្អ
កន្រ្តកទំនិញ/ចាកចេញ

អំពី
ប្រវត្តិរបស់សម័្ពន្ធ
សមាជិកភាពឥតគិតថ្លៃ
អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗចំពោះសមាជិកភាពរបស់សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពី

ឥតគិតថ្លៃ
ការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការបោះជំរុំចាប់ផ្ដើមការផ្សាយដំណឹងល្អ
ខព្រះគម្ពីរដ៏អស្ចារ្យ​មួយចំនួន
រៀនអំពីព្រះអង្គម្ចាស់

សហគមន៍
សហគមន៍ដែលចាករំលែកសេចក្តីអាណិតស្រលាញ់របស់លោកអ្នក
អញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមកចូលរួម
ការអញ្ជើញតាមរយៈអ៊ីម៉ែល
ការអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការអញ្ជើញចូលរួម​កម្មវិធីផ្សាយដំណឹងប៊ូតខាំ
ទីបន្ទាល់រឿងពីសមាជិក
បង្ហោះផ្សាយរឿង

ទាក់ទងពួកយើងនៅបណ្តាញសង្គម Facebook

ការប្រមូល និងការបំពាក់បំប៉នគ្រីស្ទបរិស័ទអោយ អាន យកព្រះគម្ពីរតាមខ្លួន​ និងចែកចាយ® ព្រះបន្ទូល​តាំងពីឆ្នាំ ១៨៩៣។

បរិច្ចាកទៅដល់សម្ព័ន្ធ
អំពី

សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីតគឺជាព័ន្ធកិច្ចឈោងចាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានអាយុកាល ១២០ ឆ្នាំ ដែលជំរុញ និងលើកកម្ពស់ការអានខព្រះគម្ពីរ និងផ្សាយដំណឹងល្អផ្ទាល់ខ្លួន។

បាមជំរុញ​លើកទឹកចិត្តដោយ​និមិត្តរបស់ក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៩៣ សមាជិកខ្លះមានចំនួន ៤៣៥.៤១៦ ពីនិកាយគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនបានយល់ព្រម «​អាន យកតាមខ្លួន ចែកចាយ​®» ព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ហើយបានចែកជូនសៀវភៅដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហានចេញទៅប្រមាណជាង ១១០ ក្បាល​ ​នៅក្នុងវិធីដ៏សាមញ្ញគឺ ម្នាក់ទល់នឹងម្នាក់។​ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ អានបន្ថែមទៀត

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ©​2020 ​សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®។ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។   គោលនយោបាយឯកជនភាព​  |  ការផ្ទេរប្រាក់ជូនវិញ ​និងត្រឡប់