The Pocket Testament League

Back to Top
ខេមរភាសា
សមាជិកសម្ព័ន្ធមែនទេ? ចូល ឥឡូវ​ចូលរួមសម្ព័ន្ធ . ។ សមាជិកគឺឥតគិតថ្លៃ!

កម្មវិធីចែកសៀវភៅដំណឹងល្អ​ប្រចាំឆ្នាំ

កម្មវិធីបរិច្ចាគ ដែលអាចផ្តល់អោយកាន់តែច្រើន

លោកអ្នកបានខិតខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំង ដើម្បីទទួលបាន សិទ្ធិចូលនិវត្តន៏។ ហើយជាមួយអត្រាការប្រាក់យ៉ាងទាប នោះលោកអ្នក ប្រហែលឆ្ងល់ថា ប្រសិនមានវិធីណាល្អជាងក្នុងការធានាប្រាក់ចំណូល ប្រចាំខែ ឬអត់។ សូមពិចារណាលើកម្មវិធីធនលាភប្រចាំឆ្នាំនៃអំណោយ សៀវភៅដំណឹងល្អពីសម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត។

កម្មវិធីធនលាភប្រចាំឆ្នាំនៃអំណោយសៀវភៅដំណឹងល្អ របស់យើង

ធ្វើអោយលោកអ្នកទទួលភាពប្រសើរទាំងសងខាង។ លោកអ្នកនឹងរីករាយជាមួយប្រាក់ចំណូលដែលបន្ថយពន្ធខ្ពស់ដល់ ៩.៥% រយៈពេលមួយឆ្នាំ ដែលធានាថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មានឱកាស ទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាលើកដំបូងនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ។ ពីព្រោះរាល់ប្រាក់មួយដុល្លាររបស់លោកអ្នកដែលលោកអ្នកផ្តល់ទៅកាន់មូល និធិរបស់លោកអ្នក នោះមនុស្សម្នាក់នឹងទទួលបានសៀវភៅដំណឹងល្អរ បស់យ៉ូហាន មួយក្បាលតូចដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈបណ្តាញការងារ ធំទូលាយនៃសមាជិករបស់យើងខ្ញុំ ដែលនៅគ្រប់ជាតិសាសន៏ទាំងអស់។

  • ធនលាភ ១០,០០០ដុល្លាររបស់លោកអ្នកអាចធ្វើអោយលោកអ្នក ទទួលបានដល់៩៥០ដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយជួយអោយសៀវភៅ ដំណឹងល្អ ៤,០០០ក្បាលត្រូវបានចែកចាយឥឡូវនេះ។
  • ធនលាភ ២៥,០០០ដុល្លាររបស់លោកអ្នកអាចធ្វើអោយលោកអ្នក ទទួលបានដល់ ២,៣៧៥ដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយជួយអោយ សៀវភៅដំណឹងល្អ ៨,០០០ក្បាលត្រូវបានចែកចាយឥឡូវនេះ។
  • ធនលាភ ៥០,០០០ដុល្លាររបស់លោកអ្នកអាចធ្វើអោយលោកអ្នក ទទួលបានដល់៤,៧៥០ដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយជួយអោយសៀវភៅ ដំណឹងល្អ១៨,០០០ក្បាលត្រូវបានចែកចាយឥឡូវនេះ។
  • ធនលាភ៧៥,០០០ដុល្លាររបស់លោកអ្នកអាចធ្វើអោយលោកអ្នក ទទួលបានដល់៧,១២៥ដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយជួយអោយសៀវភៅ ដំណឹងល្អ៣០,០០០ក្បាលត្រូវបានចែកចាយឥឡូវនេះ។
  • ធនលាភប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកអ្នកបន្តធ្វើអោយលោកអ្នកទទួលបានការ ប្រាក់ខ្ពស់អស់មួយជីវិតរបស់លោកអ្នក (ដោយទំហំដែលអាចកាត់បន្ថយ សំរាប់ការផ្តល់ជាសប្បុរសធម៌) ហើយ ការកាត់បន្ថយនេះអាចទទួលយកវិញក្នុងឆ្នាំដែលបានបរិច្ចាកនោះ

អត្រាប្រាក់ទូទាត់សំណងនេះអាស្រ័យលើអាយុ ហើយអាចកើនឡើង ខ្ពស់ដល់ ៩.៥% សំរាប់អាយុ៨៥ឆ្នាំ។

សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរបានចែកចាយដំណឹងល្អច្រើនជាង១០០លានក្បាល ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ១៨៩៣មក។ កិច្ចការទាំងអស់ ដំណើរការទៅបានដោយមនុស្សធម្មតាដែលមានចិត្តចង់ធ្វើឲ្យការងារ មានអត្ថន័យជាមួយពេលវេលានិងថវិការរបស់ពួកគេ។ អំណោយរបស់ លោកអ្នកផ្តល់សេចក្តីសង្ឃឹមពិតប្រាកដដល់មនុស្សគ្រប់ទីកន្លែង ដែលកំពុង ស្វែងរកអត្ថន័យខាងវិញ្ញាណនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ។ តើលោកអ្នកអាច គិតអំពីរបៀបប្រសើរជាងក្នុងការប្រើមូលនិធិនិវត្តន៏របស់លោកអ្នកដែរទេ?

កំឡាំងនៃការកើនចំនួន

យើងខ្ញុំស្វែងរកឃើញថាតាមបែបស្ថិតិ នៅពេលដែលសៀវភៅដំណឹងល្អត្រូវបានចែក ចាយច្រើនដល់២០%នៃដំណឹងល្អ ដែលចែកចាយ នោះផ្តល់លទ្ធផលដោយមានសមាជិក ថ្មីៗ បានចូលរួមសម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរ ដោយមាន២០%នៃអស់អ្នកដែលប្តេជ្ញាយ៉ាងសកម្មដើម្បី ចែកចាយសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្លួន។ ជាលទ្ធផលការចែកចាយសៀវភៅដំណឹងល្អ ១០,០០០ ក្បាលមានន័យថា សមាជិកថ្មីចំនួន២,០០០នាក់ និង៤០០នាក់ក្នុងចំណោមនេះចែកចាយ ដំណឹងល្អច្រើនដល់៣៦០ក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលនាំទៅដល់សក្តានុពលនៃដំណឹងល្អបន្ថែម ច្រើនជាង១៤៤,០០០ក្បាលត្រូវបានចែកចាយជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមរយៈកំឡាំងនៃការកើន ឡើងចំនួន!

សូមចែកចាយនៅក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងដ៏អស្ចារ្យនេះតាមរយៈការប្រើធនលាភប្រចាំឆ្នាំ នៃអំណោយសៀវភៅដំណឹងល្អ។

ពត៌មានបន្ថែម

ប្រសិនលោកអ្នកចង់ពិភាក្សាលំអិតអំពីធនលាភប្រចាំឆ្នាំ សូមទាក់ទងមក ដោយអ៊ីមែល ឬប្រើ ទំរង់វាយតម្លៃត្រឡប់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ។ការផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងដំណឹងល្អរបស់កូនសៀវភៅលោកយ៉ូហាន គឺជាវិធីដ៏មានអំណាចដើម្បីនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅដល់មនុស្ស ដទៃទៀត។ ដើម្បីរៀនថែមទៀតអំពីសៀវភៅដំណឹងល្អ និងប្រសិទ្ធភាពរបស់វានៅលើ គេហទំព័ររបស់សម្ព័ន្ធ ធនធាន > ផ្សាយដំណឹងល្អ > ការប្រើសៀវភៅដំណឹងល្អដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ

បញ្ជាទិញផលិតផលដំណឹងល្អ
កន្រ្តកទំនិញ/ចាកចេញ

អំពី
ប្រវត្តិរបស់សម័្ពន្ធ
សមាជិកភាពឥតគិតថ្លៃ
អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗចំពោះសមាជិកភាពរបស់សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពី

ឥតគិតថ្លៃ
ការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការបោះជំរុំចាប់ផ្ដើមការផ្សាយដំណឹងល្អ
ខព្រះគម្ពីរដ៏អស្ចារ្យ​មួយចំនួន
រៀនអំពីព្រះអង្គម្ចាស់

សហគមន៍
សហគមន៍ដែលចាករំលែកសេចក្តីអាណិតស្រលាញ់របស់លោកអ្នក
អញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមកចូលរួម
ការអញ្ជើញតាមរយៈអ៊ីម៉ែល
ការអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការអញ្ជើញចូលរួម​កម្មវិធីផ្សាយដំណឹងប៊ូតខាំ
ទីបន្ទាល់រឿងពីសមាជិក
បង្ហោះផ្សាយរឿង

ទាក់ទងពួកយើងនៅបណ្តាញសង្គម Facebook

ការប្រមូល និងការបំពាក់បំប៉នគ្រីស្ទបរិស័ទអោយ អាន យកព្រះគម្ពីរតាមខ្លួន​ និងចែកចាយ® ព្រះបន្ទូល​តាំងពីឆ្នាំ ១៨៩៣។

បរិច្ចាកទៅដល់សម្ព័ន្ធ
អំពី

សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីតគឺជាព័ន្ធកិច្ចឈោងចាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានអាយុកាល ១២០ ឆ្នាំ ដែលជំរុញ និងលើកកម្ពស់ការអានខព្រះគម្ពីរ និងផ្សាយដំណឹងល្អផ្ទាល់ខ្លួន។

បាមជំរុញ​លើកទឹកចិត្តដោយ​និមិត្តរបស់ក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៩៣ សមាជិកខ្លះមានចំនួន ៤៣៥.៤១៦ ពីនិកាយគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនបានយល់ព្រម «​អាន យកតាមខ្លួន ចែកចាយ​®» ព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ហើយបានចែកជូនសៀវភៅដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហានចេញទៅប្រមាណជាង ១១០ ក្បាល​ ​នៅក្នុងវិធីដ៏សាមញ្ញគឺ ម្នាក់ទល់នឹងម្នាក់។​ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ អានបន្ថែមទៀត

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ©​2019 ​សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®។ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។   គោលនយោបាយឯកជនភាព​  |  ការផ្ទេរប្រាក់ជូនវិញ ​និងត្រឡប់